Privacy policy

Ziekenhuis St Jansdal, gevestigd aan de Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG te Harderwijk, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41035024, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Voor het Ziekenhuis St Jansdal is de bescherming van persoonsgegevens uiterst belangrijk en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten (behandel)overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Voor landelijke (kwaliteits-)registraties ten behoeve van verbetering van zorg (geanonimiseerde data);
 5. Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 6. Voor opleidingsdoeleinden voor verpleegkundigen en medisch specialisten;
 7. Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (geanonimiseerde data);
 8. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 9. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 10. Het doen van (patiënt)tevredenheidsonderzoeken;
 11. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het Ziekenhuis St Jansdal;
 12. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen;
 13. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 14. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

 

 

 

Doorgifte aan het buitenland

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden ziet het Ziekenhuis St Jansdal er op toe dat dat land dezelfde beveiligingsstandaarden  in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Ziekenhuis St Jansdal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ziekenhuis St Jansdal) tussen zit. Het Ziekenhuis St Jansdal maakt tevens geen gebruik van profiling.

 

Bewaartermijn

Het Ziekenhuis St Jansdal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering  van de omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. Medische gegevens worden conform WGBO minimaal 20 jaar bewaard.

 

Beveiliging

Het Ziekenhuis St Jansdal neemt passende technische en organisatorische beheersmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn processen, procedures en gedragscodes opgesteld. Bovendien zijn er binnen het Ziekenhuis St Jansdal ook fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de toegangsautorisatie tot gebouwen of bepaalde ruimten. Medewerkers, bezoekers of externe(n) van het ziekenhuis mogen alleen toegang hebben tot de ruimte waarvoor zij gemachtigd zijn. Indien externe partijen in opdracht van het Ziekenhuis St Jansdal persoonsgegevens verwerkt verlangt het ziekenhuis dezelfde technische organisatorische maatregelen en heeft dit vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

 

Cookies

Ziekenhuis St Jansdal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk het volledige cookiebeleid

 

Functionaris Gegevensbescherming

Het Ziekenhuis St Jansdal heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving en adviseert het Ziekenhuis St Jansdal over de privacywetgeving. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen en/of klachten die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. 

 

Toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

©Ziekenhuis St Jansdal, mei 2018